601015LOPE(ma10,2)

时间:2020-08-01 投稿人:投配宝

601015:【股票知识 股票公式】雨青升天指标公式 002490山东墨龙 投资者须知

601015LOPE(ma10,2)

ma4:ma(close,4),colorFFFFFF;

ma10:ma(close,10),coloryellow;

ma20:ma(close,20),colorff00ff;

ma62:ma(close,62),colorffff00;

sma4:= ref(SLOPE(ma4,2),1)<0 and SLOPE(ma4,2)<=0and ref(SLOPE(ma4,2),1)

sma10:= ref(SLOPE(ma10,2),1)<0 and SLOPE(ma10,2)<=0and ref(SLOPE(ma10,2),1)

sma20:= ref(SLOPE(ma20,2),1)<0 and SLOPE(ma20,2)<=0and ref(SLOPE(ma20,2),1)

sma62:=(SLOPE(ma62,3)>0) or (ref(SLOPE(ma62,3),1)<0 and SLOPE(ma62,3)<=0and ref(SLOPE(ma62,3),1)

anyup:=(slope(ma10,3)>0 or slope(ma20,3)>0 or slope(ma62,3)>0);

conn:=anyup and sma62 and (sma10 or SLOPE(ma10,2)>0)and (sma20 or SLOPE(ma20,2)>0) and sma4;

drawtext(not(ref(conn,1)) and not(ref(conn,2)) and conn,low*0.99,'雨青升空');

应众多网民之约:

该指标值相匹配选股公式为:

ma4:=ma(close,4);

ma10:=ma(close,10);

ma20:=ma(close,20);

ma62:=ma(close,62);

sma4:= ref(SLOPE(ma4,2),1)<0 and SLOPE(ma4,2)<=0and ref(SLOPE(ma4,2),1)

sma10:= ref(S

股票知识,close,601015

LOPE(ma10,2),1)<0 and SLOPE(ma10,2)<=0and ref(SLOPE(ma10,2),1)

sma20:= ref(SLOPE(ma20,2),1)<0 and SLOPE(ma20,2)<=0and ref(SLOPE(ma20,2),1)

sma62:=(SLOPE(ma62,3)>0) or (ref(SLOPE(ma62,3),1)<0 and SLOPE(ma62,3)<=0and ref(SLOPE(ma62,3),1)

anyup:=(slope(ma10,3)>0 or slope(ma20,3)>0 or slope(ma62,3)>0);

conn:anyup and sma62 and (sma10 or SLOPE(ma10,2)>0)and (sma20 or SLOPE(ma20,2)>0) and sma4;

股民大家庭,立足于实战演练,回绝招数!

以上就是小编为您带来的关于“601015LOPE(ma10,2)”的内容,更多内容请关注股民大家庭-散户之家!